ศึกษาดูงาน : ที่พักโรงแรมวังทอง

โครงการศึกษาดูงานมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และงานของ มทร.ล้านนา เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง
โครงการตามพระราชดำริ และการทำงานกับชุมชนในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2556
ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และพื้นที่ปฏิบัติงาน มทร.ล้านนา
เพื่อสนับสนุน โครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริเพื่อสนับสนุน โครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ

ภาพถ่ายวันที่ 19  กรกฏาคม 2556 ณ โรงแรมวังทอง

  

ภาพถ่ายโดย :  ผศ.สุเมธ  ผลับผลา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม