มูลนิธิแม้ฟ้าหลวง วันที่ 20 กรกฎาคม 2556

บรรยายสรุปเรื่อง “การพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและการขยายผลไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ” พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และพื้นที่ขยายผล

ชมหอแห่งแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวและพระราชกรณียกิจของสกุลมหิดล ผ่านพรราชจริยวัตร ปรัชญา และหลักการทรงงานที่เรียบง่าย พระวิริยะอุตสาหะที่มุ่งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ดีของคนไทยและสร้างประโยชน์สุขแก่แผ่นดิน

ชมสวนแม่ฟ้าหลวง

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี