แปลงป่าเศรษญกิจ วฒิไซด์ 1

เยี่ยมชมแปลงป่าเศรษฐกิจน ณ วุฒิซด์ 1 และโรงงานแปรรูปถั่วแมคคาเดเมีย : ป่าเศรษฐกิจ หมายถึง ป่าไม้ยืนต้นที่ให้ผลผลิตที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และมีศักยภาพในการนำไปแปรรูปและเพิ่มมูลค่าได้อย่างต่อเนื่อง จึงสามารถสร้างรายได้ให้คนดูแลในระยะยาวจึงเป็น “ตัวแปรสำคัญที่ทำให้คนกับป่าอยู่ด้วยกันอย่างพึ่งพา” พืชเศรษฐกิจที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เลือกมาส่งเสริมคือกาแฟพันธุ์อาราบิก้าและแมคคาเดเมีย โดยระดมทุนจากบริษัท 6 แห่งจัดตั้ง บริษัท นวุฒิ จำกัด ขึ้นเพื่อดำเนินการปลูป่าเศรษฐกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โดยระบุไว้ในบริคณห์สนธิของบริษัทว่าผลกำไรทั้งหมดจะนำกลับไปพัฒนาดอยตุต่อไป

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี