กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย “พช. สัมพันธ์สัญจร”

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
“พช. สัมพันธ์สัญจร”
RoadShow มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี