โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการองค์ความรู้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ครั้งที่ 1/2556 โดยทำการถ่ายทอดความรู้จากการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย มาพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้ เพื่อให้บุคลากรสายผู้สอนในคณะฯ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และนำไปใช้ในการพัฒนาระบบ การเรียนการสอน และการวิจัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมควร สนองอุทัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ เป็นวิทยากรให้คำแนะนำในการจัดทำ KM ในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556 ณ บ้านผางามรีสอร์ท อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี