สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เข้าประเมิน มทร.ธัญบุรี

สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้เข้าประเมิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2556

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี