โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว โครงการฯจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการ sc1912 ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี