ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มาเป็นวิทยากรและให้คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตร ดังนี้
1. คุณณัฏชา เปี่ยมคล้า  บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ ไชยนันทน์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. คุณจิตรคุปต์ ทองขาม  กรรมการบริหาร บริษัท ดับเบิลยูจีซี จำกัด
วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี