การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยในมุมมองของ สมศ. สกอ. และมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยในมุมมองของ สมศ. สกอ. และมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา”
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556  เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี