ภาพโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2556

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส โดยมีนักเรียนจากบ้านมหาเมฆ จำนวน 30 คนเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี