โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลั๊กซ์ และกระบวนการเชื่อม CO2

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลั๊กซ์ และกระบวนการเชื่อม CO2 โดยมี ผศ.ณัฐ  แก้วสกุล และอาจารย์ชัยรัตน์  หงส์ทอง เป็นวิทยากร  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี     

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี