กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการสร้างเครือข่ายงานวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2556

กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการสร้างเครือข่ายงานวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2556  ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี