ภาพกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญและมอบตัวเป็นศิษย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิธีบายศรีสู่ขวัญ และมอบตัวเป็นศิษย์ ซึ่งจัดโดย สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษารู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและแสดงออกถึงความเคารพครูอาจารย์ โดยจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 15.30 – 18.00 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป.13 ชั้น)

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี