ภาพบรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการ “บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง”

นายวิรัช  โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ “บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง” และเครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคมแก่นิสิตนักศึกษา ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

    

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี