ภาพกิจกรรมโครงการปรับพื้นฐานของภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

โครงการปรับพื้นฐานของภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2556 วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 (สำหรับนักศึกษาใหม่)

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี