ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนางานวิชาการมหาวิทยาลัยกับสังคม วันที่ 30 พฤษภาคม 2556

โครงการสัมมนางานวิชาการมหาวิทยาลัยกับสังคม วันที่ 30 พฤษภาคม 2556  ณ ห้อง Seminar 4-1 อาคารวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยากรโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี