การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 23 พฤษภาคม 2556

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 23 พฤษภาคม 2556  ณ ห้องประชุม มังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี