คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ วัดเทียนถวาย ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 07.30-12.00 น.

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี