โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2556

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี