โครงการ Public Mild for Planet ณ วัดปัญญานันนทาราม เมื่อวันทีี 9 พฤษภาคม 2556

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ Public Mild for Planet ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะและจริยธรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดปัญญานันนทาราม เมื่อวันทีี 9 พฤษภาคม 2556

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี