ภาพบรรยากาศ โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “วัฒนธรรมกับอาเซียน” วันที่ 23-24 เมษายน 2556

กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “วัฒนธรรมกับอาเซียน” ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี