ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่ประชาชนทั่วไป

โครงการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในวโรกาสฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 85 พรรษา ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี