คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ มสธ. ฝึกปฎิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช

คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 โดยใช้สถานที่ อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรประสานงาน ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของนักศึกษา

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี