การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดที่ 8 “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)”

การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดที่ 8 “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)” ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี