ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ นาย Sam Nga อธิการบดีมหาวิทยาลัย Mean Chey ประเทศกัมพูชา

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ H.E. Sam Nga อธิการบดี Mean Chey University จังหวัดศรีโสภณ ประเทศกัมพูชา เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนานักศึกษา  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี