ผู้บริหาร National Polytechnic Institute of Cambodia เยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2555 คณะผู้บริหารจาก National Polytechnic Institute of Cambodia (สายวิศวกรรมศาสตร์) ประเทศกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร