พิธีมอบรางวัลการประกวดคำขวัญ การแข่งขันร้อยกรอง และการประกวดเรียงความ

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดคำขวัญ  การแข่งขันร้อยกรอง และการประกวดเรียงความ โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน จัดโดยกลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วันที่ 19 ธันวาคม 2555  ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี