คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเรียนเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและเตรียมความพร้อมฝึกงาน

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเรียนเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและเตรียมความพร้อมฝึกงาน ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรม ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 โดยมีวิทยากรคือ ผอ.ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรีบรรยายในหัวข้อเรื่อง ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน เทคนิคการเลือกสถานประกอบการณ์ ทักษะการสัมภาษณ์งานภาชีพจัดเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและเตรียมความพร้อมฝึกงาน