ภาพบรรยากาศ นักศึกษารับรางวัลชมเชยจากการประกวดถ่ายภาพ Face of Bangkok ครั้งที่ 14

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภรินทร์ธร  ปัญญาศรีศักดิ์  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรเทียบโอน) สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดถ่ายภาพ Face of Bangkok ครั้งที่ 14 หัวข้อ “สถาปัตยกรรมในกรุงเทพมหานครที่ควรอนุรักษ์” จัดโดยมูลนิธิ ฌอง เอมีล การ์โรซ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย