ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดโครงการประชุมนานาชาติ (CONIAPS XV)

รศ.ดร.อรุณี  อินทรไพโรจน์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมนานาชาติ “The 15th International Conference of International Academy Physical Science(CONIAPS XV)” ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี