โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 2

คณาจารย์ คณะวิทยาศาส

Read more

การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 1

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์ส

Read more

ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM

  คณะวิทยาศาสตร์และเ

Read more