โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียน การสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลักการ STEM

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

ผศ.ดร.เลิศณรงค์ ศรีพนม ใช้หลักการ STEM Education บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาเคมี 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more