การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2556

  คณะกรรรมการตรวจประ

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2556

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์ส

Read more

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2556

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read more

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการตรวจประเมิ

Read more

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more