คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read more

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 16 กรกฎาคม 2557

ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สว

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 15 กรกฎาคม 2557

ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สว

Read more