โครงการอบรมสำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2556 หัวข้ออบรม เทคนิคการบริหารงานเชิงรุก

โครงการอบรมสำหรับ “ส

Read more

โครงการอบรมสำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2556 หัวข้ออบรม เทคนิคการบริหารลูกน้องเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ

โครงการอบรมสำหรับ “ส

Read more

โครงการอบรมสำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2556 หัวข้ออบรม 6 Q’s สำหรับนักบริหารยุคใหม่

โครงการอบรมสำหรับ “ส

Read more

โครงการอบรมสำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2556 หัวข้อ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ผลกระทบทางบวกและทางลบต่อประเทศไทย

โครงการอบรมสำหรับ “ส

Read more