พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด (สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์)

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการการพัฒนาหัวพ่นพลาสมาเย็นสำหรับดอกไม้กินได้

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more