โครงการ “การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ประจำปี 2563-2565” ระยะที่ 2

ผศ.อภิชาติ  ไก่ฟ้า 

Read more

โครงการ “การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ประจำปี 2563-2565” ระยะที่ 3

กองบริหารงานบุคคล มห

Read more

โครงการ “การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ประจำปี 2563-2565” รุ่นที่ 2

กองบริหารงานบุคคล มห

Read more

โครงการ “การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ประจำปี 2563-2565” รุ่นที่ 1

ผศ.อภิชาติ  ไก่ฟ้า 

Read more