โครงการอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2559

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค

Read more

พิธีเปิดโครงการอบรมทบทวนแนวทางการตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 8 ก.ค. 2559

ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อ

Read more

โครงการอบรม “การจัดทำบัญชีครัวเรือน ด้วยซอฟต์แวร์ เพื่อการวางแผนทางการเงิน”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

โครงการอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ชุมชนบึงกาสาม อ.หนองเสือ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

โครงการอบรมเรื่อง Microscopic Image Processing

  สาขาวิชาวิทยาการคอ

Read more