พิธีมอบรางวัลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT Workshop 2023

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์ด้วยสมาร์ทโฟน รุ่นที่ 1

ผศ.อภิชาติ  ไก่ฟ้า 

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Innovation”

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR”

ขึ้นทะเบียน TQR &#82

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more