โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร การฝึกอบรมเครื่องมือวิเคราะห์สแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคปและเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์

  ศูนย์เครื่องมือ คณ

Read more

คณะเทคโนโลยีการเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2557

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read more

ภาพบรรยากาศ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

กองประชาสัมพันธ์ มหา

Read more