โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์คณะวิท

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการฝึกอบรม “การพัฒนาทักษะการให้บริการที่ดีเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

โครงการพัฒนาศักยภาพก

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาศักยภาพก

Read more