สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2560

สำนักประกันคุณภาพการ

Read more

รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบและกลไกฯ เพื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ

Read more