แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

แสดงความยินดีกับผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตามมติที่ประชุมคณะกร

Read more

แสดงความยินดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

แสดงความยินดี ได้รับรางวัล SILVER MEDAL จากผลงานนวัตกรรม เรื่อง Low Carbon Bricks

ผศ.ดร.ประชุม คำพุฒ 

Read more

แสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่สภามหาวิทยาลัยฯมีมติอนุมัติการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more