คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 เข้าเยี่ยมชม

ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สว

Read more

คณะกรรมการจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชม มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจัน

Read more