Universitas 17 Agustus 1945 Banyawangi เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะอาจารย์จาก Univer

Read more

สาขาการผลิตพืช ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกระบวนการผลิต บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

Read more

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนและสื่อทางการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะอาจารย์และนักเรีย

Read more

ต้อนรับ รัฐเลขาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าศึกษาดูงาน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more