คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับบุคลากรของรัฐ”

Read more

โครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล รุ่นที่ 1

โครงการพัฒนาเว็บบล็อ

Read more