ภาพกิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับอาหาร

สาขาวิทยาศาสตร์และเท

Read more

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (สาขาช่างดอกไม้)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศา

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมปฏิบัติการใช้โปรแกรม Outlook

จัดอบรมปฏิบัติการใช้

Read more

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศา

Read more

ภาพบรรยากาศ อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555

การอบรมคณะกรรมการตรว

Read more