รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อนำผลงานไปจัดแสดงใน นิทรรศการภาพพิมพ์สมเด็จพระเทพฯ

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

นายกวี อุรัสยะนันทน์ มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติประเภทนักบริหารด้านการศึกษาดีเด่น แก่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

นายกวี  อุรัสยะนันทน

Read more

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เข้ารับฟังปัญหา อุปสรรค์ และการพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เข้ารับฟังปัญหา อุปสรรค์ และการพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เข้ารับฟังปัญหา อุปสรรค์ และการพัฒนา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more