รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย

เปิดงาน – รศ.ด

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานและทางวิชาการ กับหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ลงนามความร่วมมือ – ร

Read more