ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Meijo University ประเทศญี่ปุ่น ในการหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยฯ

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเจีย

Read more

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี  ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก National Changhua University of Education สาธารณรัฐไต้หวัน 

หารือความร่วมมือ &#8

Read more